Nota Legal

De conformitat amb la Llei 15/99 us informem que ses dades personals s’incorporaran al fitxer de CONTACTES del qui sóc el responsable i que té com objectiu mantenir les relacions amb Vós. Vostè consent el tractament de les dades, incloses les de salut. Té la possibilitat d´exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en mon domicili professional.